تهران مگنت|مفاهیم مغناطیسی

فهرست مقالات

شار مغناطیسیMagnetic Flux) φ)
چگالی شار Flux Densitz) B)
نیروی محرکه مغناطیسی F
شدت میدان مغناطیسی H
رابطه بین شدت میدان و چگالی شار
حلقه هیسترزیس یا پسماند مغناطیسی
نفوذ پذیری و نگهدارندگی مغناطیسی
قدرت آهنربا چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟
آهنربا چگونه کار می‌کند؟
تفاوت بین گوس و ماندگاری
آهنربا و میدان مغناطیسی
مقدار گوس
باتری ماشین
گپ هوا
منحنی شار مغناطیسی - میدان مغناطیسی
مدار بسته
دمای کوری
مغناطیس زدایی
دیامغناطیس
حوزه مغناطیسی
فرومغناطیسی
بازدارندگی
حداکثر محصول انرژی
مغناطش
میدان مغناطیسی زمین