تهران مگنت|مفاهیم مغناطیسی

فهرست مقالات

قدرت آهنربا چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟
نفوذ پذیری و نگهدارندگی مغناطیسی
حلقه هیسترزیس یا پسماند مغناطیسی
رابطه بین شدت میدان و چگالی شار
شدت میدان مغناطیسی H
نیروی محرکه مغناطیسی F
چگالی شار Flux Densitz) B)
شار مغناطیسیMagnetic Flux) φ)