انواع آهنربا براساس طول 80 میلی متر در شرکت تهران مگنت