انواع آهنربا براساس قطر 10 میلی متر در شرکت تهران مگنت