انواع آهنربا براساس عرض 7 میلی متر در شرکت تهران مگنت