انواع آهنربا براساس قطر 12 میلی متر در شرکت تهران مگنت