انواع آهنربا براساس طول 18 میلی متر در شرکت تهران مگنت