انواع آهنربا براساس عرض 20 میلی متر در شرکت تهران مگنت