انواع آهنربا براساس قطر 25 میلی متر در شرکت تهران مگنت