انواع آهنربا براساس عرض 6 میلی متر در شرکت تهران مگنت