انواع آهنربا براساس قطر 15 میلی متر در شرکت تهران مگنت