انواع آهنربا براساس عرض 3 میلی متر در شرکت تهران مگنت