انواع آهنربا براساس عرض 5 میلی متر در شرکت تهران مگنت