انواع آهنربا براساس قطر 8 میلی متر در شرکت تهران مگنت