انواع آهنربا براساس قطر 6 میلی متر در شرکت تهران مگنت