انواع آهنربا براساس عرض 50 میلی متر در شرکت تهران مگنت