انواع آهنربا براساس عرض 8 میلی متر در شرکت تهران مگنت