تهران مگنت|مقالات

فهرست مقالات در سایت تهران مگنت

15x8-4x4
مقایسه آهنربای نئودیمیوم و فریت
دانستنی های آهنربا
مقدار گوس
مقایسه آهنرباها
آهنربا و میدان مغناطیسی
آهنربای لاستیکی
آهنربای فریت (Ferrite)
آهنربای آلنیکو (Alnico)
آهنربای ساماریوم کبالت (SmCo)
نئودیمیوم سینترد (Sintered NdFeB)
تفاوت بین گوس و ماندگاری
آهنربا چگونه کار می‌کند؟
قدرت آهنربا چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟
آهنربای لاستیکی (Rubber)
آهنربای فریت (Ferrite)
آهنربای آلنیکو (Alnico)
آهنربای ساماریوم کبالت (SmCo)
نئودیمیوم سینترد (Sintered NdFeB)
نفوذ پذیری و نگهدارندگی مغناطیسی
حلقه هیسترزیس یا پسماند مغناطیسی
رابطه بین شدت میدان و چگالی شار
شدت میدان مغناطیسی H
نیروی محرکه مغناطیسی F
چگالی شار Flux Densitz) B)
شار مغناطیسیMagnetic Flux) φ)