تهران مگنت|مقالات

فهرست مقالات

شار مغناطیسیMagnetic Flux) φ)
چگالی شار Flux Densitz) B)
نیروی محرکه مغناطیسی F
شدت میدان مغناطیسی H
رابطه بین شدت میدان و چگالی شار
حلقه هیسترزیس یا پسماند مغناطیسی
نفوذ پذیری و نگهدارندگی مغناطیسی
نئودیمیوم سینترد (Sintered NdFeB)
آهنربای ساماریوم کبالت (SmCo)
آهنربای فریت (Ferrite)
آهنربای آلنیکو (Alnico)
آهنربای لاستیکی (Rubber)
قدرت آهنربا چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟