تهران مگنت|مقالات

فهرست مقالات در سایت تهران مگنت

شار مغناطیسیMagnetic Flux) φ)
چگالی شار Flux Densitz) B)
نیروی محرکه مغناطیسی F
شدت میدان مغناطیسی H
رابطه بین شدت میدان و چگالی شار
حلقه هیسترزیس یا پسماند مغناطیسی
نفوذ پذیری و نگهدارندگی مغناطیسی
نئودیمیوم سینترد (Sintered NdFeB)
آهنربای ساماریوم کبالت (SmCo)
آهنربای فریت (Ferrite)
آهنربای آلنیکو (Alnico)
آهنربای لاستیکی (Rubber)
قدرت آهنربا چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟
آهنربا چگونه کار می‌کند؟
تفاوت بین گوس و ماندگاری
نئودیمیوم سینترد (Sintered NdFeB)
آهنربای ساماریوم کبالت (SmCo)
آهنربای آلنیکو (Alnico)
آهنربای فریت (Ferrite)
آهنربای لاستیکی
آهنربا و میدان مغناطیسی
مقایسه آهنرباها