درباره شار مغناطیسی + فرمول شار (φ) بیشتر بدانید!

درباره شار مغناطیسی + فرمول شار (φ) بیشتر بدانید!
واژه شار به معنی جریان یا سیال می‌‌باشد و هرگاه در مقابل جریان یک کمیت سطحی قرار داده شود، مقدار جریان گذرنده از سطح را شار آن کمیت یا جریان می‌‌گویند.
واژه شار به معنی جریان یا سیال می باشد و هرگاه در مقابل جریان یک کمیت سطحی قرار داده شود، مقدار جریان گذرنده از سطح را شار آن کمیت یا جریان می گویند. مثلا در مورد میدان الکتریکی خطوط میدان که از سطح عمود بر مسیر خطوط عبور می کنند را شار الکتریکی و در مورد جریان آب، مقدار آبی را که از داخل سطح عبور می کند، شار آب می گویند و به همین صورت در مورد هر ماده سیال و جاری شونده ای می توان شار مربوطه به آن را تعریف کردو آنرا با φ نمایش می دهند.
میدان مغناطیسی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. چون میدان مغناطیسی را به وسیله خطوط میدان نشان می دهیم، بطوری که چگالی خطوط بیانگر مقیاسی از قدرت میدان است، لذا می توان در مورد میدان مغناطیسی نیز سطحی در محل میدان در نظر گرفت و خطوط میدان گذرنده از آن را به عنوان شار مغناطیسی تعریف کرد.
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید