تهران مگنت|مفاهیم مغناطیسی|نفوذ پذیری و نگهدارندگی مغناطیسی

نفوذ پذیری و نگهدارندگی مغناطیسی

تراوایی مغناطیسی یکی از ویژگی‌های هر محیط است که به آن ضریب نفوذپذیری مغناطیسی نیز می‌گویند. این ضریب رابطهٔ بین چگالی شار مغناطیسی (B) و شدت میدان مغناطیسی (H) را تعیین می‌کند. واحد تراوایی مغناطیسی هانری بر متر است.

نفوذ پذیری و نگهدارندگی مغناطیسی