انواع آهنربا براساس عرض 30 میلی متر در شرکت تهران مگنت