انواع آهنربا براساس عرض 10 میلی متر در شرکت تهران مگنت