انواع آهنربا براساس عرض 40 میلی متر در شرکت تهران مگنت