انواع آهنربا براساس عرض 15 میلی متر در شرکت تهران مگنت