انواع آهنربا براساس طول 20 میلی متر در شرکت تهران مگنت