انواع آهنربا براساس طول 25 میلی متر در شرکت تهران مگنت