انواع آهنربا براساس طول 30 میلی متر در شرکت تهران مگنت