انواع آهنربا براساس طول 10 میلی متر در شرکت تهران مگنت