انواع آهنربا براساس طول 100 میلی متر در شرکت تهران مگنت