انواع آهنربا براساس طول 40 میلی متر در شرکت تهران مگنت