انواع آهنربا براساس طول 50 میلی متر در شرکت تهران مگنت