انواع آهنربا براساس طول 15 میلی متر در شرکت تهران مگنت