انواع آهنربا براساس قطر 3 میلی متر در شرکت تهران مگنت