انواع آهنربا براساس قطر 30 میلی متر در شرکت تهران مگنت