انواع آهنربا براساس قطر 60 میلی متر در شرکت تهران مگنت