انواع آهنربا براساس قطر 4 میلی متر در شرکت تهران مگنت