انواع آهنربا براساس قطر 18 میلی متر در شرکت تهران مگنت