مدار بسته Closed-circuit

مدار بسته Closed-circuit
مدار بسته مداری است که کامل باشد و در سراسر آن تداوم خوبی داشته باشد.

یک مدار مغناطیسی بسته، چیدمان مواد مغناطیسی و آهنی را توصیف می کند که مستقیماً قطب شمال آهنربا را به قطب جنوب متصل می کند. در یک مدار بسته خطوط شار مغناطیسی آزادانه از شمال به جنوب جریان دارند و تمام چگالی شار مغناطیسی در داخل مدار بسته حفظ می شود. در یک مدار بسته ، هیچ میدان مغناطیسی خارجی وجود ندارد زیرا تمام مغناطیس در مدار مصرف می شود.

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید