چگالی شار مغناطیسی + فرمول و یکای چگالی شار (B)

چگالی شار مغناطیسی + فرمول و یکای چگالی شار (B)
چگالی شار مغناطیسی به میزان شار مغناطیسی عبوری از واحد سطح گفته می‌شود که آنرا با B نمایش می‌دهند و واحد آن نیوتن بر آمپر بر مترمربع می‌باشد.
چگالی شار مغناطیسی به میزان شار مغناطیسی عبوری از واحد سطح گفته می شود که آنرا با B نمایش می دهند و از رابطۀ زیر بدست می آید:
B=ɸ/A
واحد آن نیوتن بر آمپر بر مترمربع می باشد.
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید