نیروی محرکه مغناطیسی + فرمول و یکای نیروی محرکه مغناطیسی (F)

نیروی محرکه مغناطیسی + فرمول و یکای نیروی محرکه مغناطیسی (F)
نیروی محرک مغناطیسی به هر گونه نیروی محرک فیزیکی گفته می‌شود که شار مغناطیسی تولید می‌کند. نقش آن در مدارهای مغناطیسی با نقش نیروی محرک الکتریکی (ولتاژ) در مدارهای الکتریکی یکی است.
نیروی محرکه مغناطیسی به هر گونه نیروی محرک فیزیکی گفته می شود که شار مغناطیسی تولید می کند. در اینجا عبارت «نیروی محرکه» برای اشاره به مفهوم کلی «پتانسیل کار» استفاده شده و قابل قیاس با نیروی اندازه گیری شده در واحد نیوتون است که آن را با نمایش می دهند.
نامگذاری نیروی محرکه مغناطیسی بر پایه ی مشابه بودن نقش آن در مدارهای مغناطیسی با نقش نیروی محرکه الکتریکی (ولتاژ) در مدارهای الکتریکی است.
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید