تهران مگنت|مفاهیم مغناطیسی|نیروی محرکه مغناطیسی F

نیروی محرکه مغناطیسی F

نیروی محرک مغناطیسی به هر گونه نیروی محرک فیزیکی گفته می‌شود که شار مغناطیسی تولید می‌کند. در اینجا عبارت «نیروی محرک» برای اشاره به مفهوم کلی «پتانسیل کار» استفاده شده و قابل قیاس با نیروی اندازه‌گیری شده در واحد نیوتون است که آنرا با نمایش می‌دهند.
نامگذاری نیروی محرک مغناطیسی بر پایه‌ی مشابه بودن نقش آن در مدارهای مغناطیسی با نقش نیروی محرک الکتریکی (ولتاژ) در مدارهای الکتریکی است.

نیروی محرکه مغناطیسی F