تهران مگنت|مفاهیم مغناطیسی|چگالی شار Flux Densitz) B)

چگالی شار Flux Densitz) B)

چگالی شار مغناطیسی به میزان شار مغناطیسی عبوری از واحد سطح گفته می‌شود که آنرا با B نمایش می‌دهند و از رابطۀ زیر بدست می آید:

B=ɸ/A

واحد آن نیوتن بر آمپر بر مترمربع می‌باشد.

چگالی شار Flux Densitz) B)