حلقه هیسترزیس یا پسماند مغناطیسی

از پدیده های جالب در مواد فرو مغناطیس پدیده ای به نام پسماند مغناطیسی می باشد. چنانچه منحنـی H-B را در مورد یک ماده فرو مغناطیس مجدداً مورد توجه قرار دهیم، و منحنی مربوط را تا انتهای مرحلـه اشـباع رسم کنیم نقطه a در شکل رسم خواهد شد. حال چنانچه مجدداً مقدار H را به تدریج کاهش دهیم و انرا به صفر برسانیم، نقطه b حاصل خواهد شد. یعنی وقتی که Hصفر می گردد چگالی شار در هـسته صـفر نشده و به عبارت دیگر با وجود اینکه نیروی محرکه مغناطیسی از هسته برداشته شده است ولی هسته مقداری از خاصیت مغناطیسی را در خود حفظ کرده است. این خاصیت مغناطیسی پدیدار شده پـس از خـذف H را می نامند. حال اگر جهت جریان (MMF) را 4 و یا پایداری مغناطیسی 3 پسماند مغناطیسی یا مغناطیس مانده عوض کرده و بتدریج آن را در جهت منفی افزایش دهیم چگالی شار در هسته کاهش یافته تا اینکـه در یـک مقدار خاصی از H چگالی شار در هسته صفر می گردد. لذا آن مقدار H که مورد نیاز است تا چگالی شار در هسته صفر شود را نیروی خنثی کننده یا برگشت دهنده قهری  می نامند.

حلقه هیسترزیس یا پسماند مغناطیسی